Groepe

Groepe vorm ‘n integrale deel van AGS Nuwe Lewe se visie. Dit is hier in die kleiner groepe waar ware Dissipelskap toerusting en Gemeenskapsbou kan plaasvind. Binne so ‘n groep-byeenkoms:-

 • Word die Woord van die Here bestudeer.
 • Lede word geleer om verantwoordbaar te wees ten einde hulle geloof in dade om te sit
 • Lede gee aan mekaar fisiese, emosionele en geestelike ondersteuning.

Kyk na die "Tab's" hieronder om meer inligting oor ons groepe en die struktuur te verstaan:-

 

'n Dissipel

Wat is ‘n Dissipel?

'n Dissipel is ‘n persoon wat Jesus Christus waarlik aangeneem het as Persoonlike Saligmaker. Daarom vind die volgende in die persoon se hart plaas:-

 • Dit is ‘n dissipel se harts-begeerte om die Here in alles te gehoorsaam.
 • n Dissipel is daarop ingestel om persoonlik "Geestelik" te groei tot die volle potensiaal wat Jesus Christus verwag.
 • 'n Dissipel ervaar ook ‘n innerlike dringendheid om die Evangelie van Jesus Christus aan ander te vertel.

Die Bybel as Model

Die Groep Model?

Die model van groepe word gebaseer op die Bybel. Deur hierdie voorbeeld te volg, glo ons dat ons elke gelowige kan help om te groei as Dissipel en as navolger van Jesus Christus!

Hand 2:46-47

"(46)En dag vir dag het hulle [die gelowiges] eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, (47)terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is."

Groepe skep 'n belangrike geleentheid vir gelowiges om 'n verhouding met hul "Mede-dissipels" te ontwikkel deurdat ;-

 • Elke lid is aktief deel van die groep (Fellowship through groups)
 • Elke lid word toegerus vir gawe-gerigte dienswerk (Equip the Saints)
 • Die Groep sal vermenigvuldiging nastreef! (Evangeliseer – Groei en vermenigvuldig)
 • Ware dissipel van Jesus te wees.

Die Groep

Waaruit bestaan die Groep?

'n Groep bestaan uit 2 of meer persone. Omdat die groepe baie kleiner is as die gemeente, leer die lede mekaar baie goed ken en vertrou. Groepe kom ten minste twee-weekliks bymekaar, bo en behalwe die weeklikse feesdienste.

Die groepe word gestruktureer binne gemeenskaplike en  verskillende belangstellings areas.

Byvoorbeeld:

 • Sport soos Fietsry, Volleyball,
 • Kultureel of Kuns,
 • Bybel studie,
 • Uitreik aksies of Gebedsgeleenthede,
 • Hospitaalbesoeke,
 • Dissipelskap gerigte byeenkomste ens.

Elke groep word deur ‘n Groepleier gelei. Alhoewel daar besliste grense getrek is waarbinne die groepe moet funksioneer word die groepe toegelaat om vry binne die grense te funksioneer. Elke groep het sy eie identiteit en elke groep beweeg vorentoe teen die spoed wat vir die spesifieke groep gemaklik is.

Struktuur

Struktuur van Groep Bediening

Elke groep het 'n "Leier" wat deur 'n "Assistent- leier" ondersteun word . Hierdie Assistent-leier kan dan ook waarneem as die Hoof-leier nie beskikbaar is nie.

Pastoor Robert Pickworth verskaf die Pastorale ondersteuning aan die groepe en die groep-leiers

Let Wel: Indien u meer inligting wil bekom oor groepe - kontak asseblief die  Kerkkantoor by (023) 347-2188 of stuur 'n e-pos aan agsadmin@agsnuwelewe.org.za