Worcester Wêreld Evangelisasie

Worcester Wêreld Evangelisasie (WWE) het ongeveer in 1995 ontstaan onder leiding van wyle Pastoor Eddie du Preez. Dit was sy visie om ‘n bediening in Worcester te vestig wat:

  1. Jongmense sou mobiliseer om betrokke te raak by Sendingwerk en deel te neem aan korttermyn sendinguitreike.
  2. Deur middel van Geloofsofferbeloftes deur gelowiges, fondse te genereer waarmee langtermyn Sendelinge op die Sendingveld finansieel ondersteun kon word.

Uitreik na Lesotho

Bybelsemandaat

Hierdie visie word steeds deur WWE nagestreef. WWE vind sy Bybelse mandaat in twee Bybelverse:

Mat 28:19

"Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het."

Hand. 1:8

"… maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde."

Uitreike

Sending Uitreike

WWE is al vir meer as tien jaar betrokke by korttermyn Sendinguitreike na Lesotho. Ons het al per geleentheid spanne van tot 23 lede—meestal jongmense—saamgeneem. Daar word ten nouste saamgewerk met die pastore in die plaaslike kerk van Lesotho. In die verlede was daar ookal korttermyn Sendinguitreike na Swaziland en Kenia gewees.

Ons is ook gereeld betrokke by Sending uitreike in ons plaaslike gemeenskap. Dit word dikwels gedoen in samewerking met sendelinge van YWAM (Youth with a Mission). Hulle het gereelde uitreike na verskeie areas in en om Worcester.

Sendelinge

Ondersteun tans 18 voltydse sendelinge

WWE ondersteun tans 18 voltydse sendelinge (of sendelinggesinne) finansieël. Nege van hulle is in Suid-Afrika werksaam—daar word onder andere sendingwerk onder die dowes gedoen. Nege ander Sendelinge is werksaam in sewe verskillende lande op die kontinent van Afrika. Dan is daar ook drie Sendelinge geplaas in die res van die wêreld, onder andere in Asië en die Midde-Ooste.

Sendingnaweek

Sendingnaweek

Elke jaar word ‘n Sendingnaweek in die gemeente gehou. Tydens hierdie naweek skep ons sendingbewustheid deur gassprekers te nooi. Die sprekers is almal kenners wat persoonlik betrokke is in wêreldsending. In die verlede het ons al verskeie werkwinkels aangebied oor sending, etes word gereël waartydens ons die teenwoordiges uitnooi om finansieel betrokke te raak ten einde die bogenoemde sendelinge te ondersteun.

 

wwe2